مطلب رمز دار : ✕103✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/11/3 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
✕102✕
سلام :)

اومــدَم البته با انــدکی! تـــاخــیر... امتحــانام تموم شد بالاخره :| دلم برا اینجـــا ُ ثبتِ لحـــظاتِ نابمون تنگ شده

اصلا دســتَم به دفتر ُ کتاب نمیـــره که خــاطره هــامون ُ ثبت کـــنَم دلم مـی خــواد فقط همیــن جـا بمونه برامـون

هرچــند که نمـیـشه تک تک لحـــظات ُ ثبت کـــرد امـــا به هــمون ـَم راضــی اَم :)

#قشـــنگیِ زنــدگی به ایـــنه که تموم کــارا ُ رفتــارا ُ اعمال ُ افکــارت بـــویِ عـــشق بــده نه بــویِ اجــبار!

تمومِ رفتــارات پایِ دلت باشه نه دستِ خودت!

ایــن برا مـــن خیـــلی قشــنگه

زنگــی با تموم سخــتی ــاش میـــتونه خیلی قشنگ باشه اگه خودت بخــوای!

اگه خودت بــسازی لحــظاتِ نــابُ :)

امیـــدت به خـــدا باشه ُ از همیــن لحظه برایِ زندگـــیت بجــنگی در حیـــن این کــه آرومِ آرومـــــی!

بالا که میـــری دستِ همُ بگــیرین ُ تو ســراشیبی با تموم سرعــت به هدفتون برسین!

و همه ی ِ اینا فقط نتیجه ی صــبرِ و صبـــر صــــــبر!!!

این چند خط برایِ هرکسی مفهوم ُ معـنای خــاص ُ خودش ُ داره... فقط با تامل بهش نگاه کنـین نه اینکه صرفا

نامه وار بخونیــد ُ تموم شــه...تموم زندگی به ســـاختن از طرف ِ خــودتِ!

تمام!

[ 1395/11/3 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
✕101✕
قدَم زدن رویِ دونه هــایِ بـرفـَم قشنـگه, حــتما که نـباید بارون نــَم بزنه که هوا دو نــفره بــشه؛ اوخــی دلم برا

دونه هــای سفید ِ برف مــی سوزه که چقــد مــظلوم واقــع شـــده

بــه نــظرَم قــدَم زدن دونــفری تو هــر جایــی قشـــنگِ ایــنم بستگی به نــوعِ نــگاهِــمون دآره

از هم دلخــوریم ُ قرارِ مــن ُ برســونی خــونه ُ خودت بــری ســرکار :(

جــلویِ خونه ایست مـیکنی ُ میــگی اول کلــید ُ در بــیار که سردت نــشه

مــنم تند تند دنــبالِ کلید مـی گـردَم ولی پیـداش نمـیکنـَم مـیگی عـیب نداره حـتما حکـمتی داره؛بـاهَم مـیریم

مــغازه :)) داشتــَم پرواز مــیکردَم در عیــن حــال اخــمالــو

بیـن راه یـهو یادَم میاد که کلید تو جیـبِ پشتیِ کیفم بوده ُ نگاه نکردَم که تنها عکس العملـت ـی خندهِ آروم بود

وقـتی دستــَم ُ تو دســتات میگیری تموم ناراحتی ـا ُ غم ِ غصه ـها آب مـیشه میـره تو برفـا ایـنقَد یـادَم میـره که

 با شیطــونی میــگی دیدی ـی حکـمتی داشــت

زنــدگی به هــمین لحــظه ـهایِ به ظــاهــر عــادی ــش قشــنگ مــی شــه دیگه :) خــدایا شکــرت

+فــردا عـروسی دوست محـمد دعــوتیم البته فامیل ِ دورشـونَــم هست؛ همیـنکه ـی عروسی دعوت مـیشیم

دلــَم عروســیِ خودمــون ُ مــی خــواد

+
چــقد ذوق مــیکنـَم از ذوق کــردنــات + مــغازه :)))

+ چــقد خوبه کــه دارَمــت ^__^

+ دیگه پــست ـای خـاص عمـومی نمیــشه :) فقط مـی مـونه برای خـودَم ُ خودِش..

درخـواست رمــز نشـه لطفا!

[ 1395/09/11 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕100✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/08/27 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕99✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/08/24 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕98✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/08/16 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕97✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/08/14 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕96✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/08/13 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕95✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/08/3 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕94✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/28 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕93✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/26 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕92✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/25 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕91✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/12 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕90✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/11 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕89✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/10 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕88✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/10 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕87✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/5 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕86✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/4 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕85✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/2 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ✕84✕
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 1395/07/1 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]
صفحات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات